Nadácia TVS

Účel nadácie

  • ochrana a podpora zdravia, najmä s dôrazom na význam pitnej vody pre život človeka a ľudské zdravie
  • podpora vzdelávania, najmä mládeže v oblasti ochrany vôd, vyzdvihovania významu vody pre zdravie človeka a jej význam pre celkový ekosystém
  • ochrana a tvorba životného prostredia, najmä za účelom trvalej udržateľnosti dostatku a kvality vôd, získavania prameňov vôd
  • podpora vedy a výskumu, najmä s cieľom dosiahnutia skvalitnenia metód a zefektívnenia činnosti vo vodnom hospodárstve

Zakladatelia

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
ul. 1. mája 11
911 01 Trenčín IČO: 36306410

Štatutárny orgán

správca Ing. Denisa Beníčková

 

Názov nadácie: Nadácia TVS
Sídlo nadácie: ul. 1. mája 11, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 42145775
Bankové spojenie: UniCredit Banka Slovakia a.s., č. účtu 1076393001/1111
Registračné číslo: 203/Na-2002/944
Dátum vzniku: 3. 11. 2009
Dátum zápisu: 3. 11. 2009

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a. s. Projekt Daj si vodu z vodovodu